Registratúra

Komplexné riešenie pre správu elektronickej registratúry poskytujúce overené služby a funkcie

Aktuálna verzia v súlade s legislatívou.

Jednoduchý, prehľadný a efektívny dokument manažment systém.

Vhodný pre všetky veľké organizácie.

Správa registratúry je jednou zo základných povinností každej organizácie. K tomu aby prebiehala plynule a bez chýb je potrebná spoľahlivá softvérová služba, ktorá celý proces práce s dokumentami význame uľahčí.

Naše softwarové riešenia určené pre veľké spoločnosti a verejnú správu spĺňajú tie najprísnejšie legislatívne štandardy EU a sú v súlade so slovenskou legislatívou. Ich jednoduchosť, prehľadnosť a logické usporiadanie používateľského rozhrania zabezpečia plynulú a efektívnu správu dokumentov ako aj kontrolu všetkých súvisiacich procesov.

Produkty

Systém na správu dokumentov a riadenie procesov „Fabasoft eGov-Suite" prináša komplexné riešenia umožňujúce konzistentnú, efektívnu a bezpečnú prácu s elektronickými dokumentami, ktoré sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého ich životného cyklu. Je vhodný pre všetky typy veľkých firiem a organizácií štátnej správy.

Fabasoft eGov-Suite

Systém na elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov.

Viac informácií

Fabasoft iArchive

Umožňuje on-line archiváciu a podporuje uchovanie, zabezpečenie a znovupoužitie archivovaných dát v autentickej podobe.

Viac informácií

Fabasoft Folio

Univerzálny DMS/ECM systém pre správu dokumentov a pracovných postupov, určený najmä pre komerčné organizácie..

Viac informácií

EnterSearch

Slúži na rýchle a sofistikované vyhľadávanie a spájanie informácií z produktov Fabasoft

Viac informácií

Fabasoft App.telemetry

Sústreďuje detailné dáta o priebehu činnosti aplikácie a časoch odozvy distribuovaných softvérových aplikácií.

Viac informácií

GDPR Suite

Poskytuje komplexnú správu celého cyklu ochrany osobných údajov (GDPR) v oblasti správy zdrojových systémov.

Viac informácií

Doplnkové aplikácie k produktom

Zvyšujú používateľský komfort a poskytujú ďalšiu funkcionalitu. Dajú sa zakúpiť len v spojení s niektorou zo základných služieb.

Automatizovaná správa registratúry

Jednoduché, rýchle a prehľadné spracovanie elektronických alebo listinných dokumentov.
Uľahčuje manažment elektronických alebo listinných dokumentov pre všetky typy organizácií – od malých až po veľké, geograficky členené organizácie so zložitou štruktúrou, veľkým počtom pracovníkov a dokumentácie.

Viac informácií

Cestovné príkazy

Evidencia, tvorba a procesné spracovanie tuzemských aj zahraničných cestovných príkazov.
Zohľadňuje legislatívne požiadavky a schvaľovacie postupy v organizácii. Aplikácia v rámci procesu spracovania podporuje všetky potrebné činnosti s cestovnými príkazmi pred uskutočnením pracovnej cesty, ako aj po jej ukončení. Môže byť integrovaná s ERP systémom.

Viac informácií

Spracovanie doručených faktúr

Komplexné elektronické spracovanie celého životného cyklu doručených faktúr.
Umožňuje spracovanie faktúr od ich evidencie, naskenovania, overenia formálnej správnosti, overenia vecnej správnosti, rozúčtovania na nákladové štruktúry, schválenie až po zaúčtovanie v ERP systéme. Aplikácia zároveň ponúka možnosti pre zefektívnenie controllingu a vyhodnotenie celého procesu spracovávania.

Viac informácií

Porady a úlohy

Podpora v oblasti zadávania a sledovania pracovných úloh a porád.
Uľahčuje riadiacu a kontrolnú činnosť vedúcich pracovníkov a uľahčuje im plánovať a realizovať porady, zadávať úlohy riešiteľom, sledovať a vyhodnocovať ich riešenie. Riešiteľov naopak upozorňuje na pridelené pracovné úlohy a poskytuje im všetky potrebné podklady.

Viac informácií

Objednávky

Evidencia, tvorba a procesné spracovanie všetkých typov požiadaviek na objednávky.
Umožňuje vytvorenie požiadavky na objednávku žiadateľom, jej schválenie v súlade s internými predpismi organizácie, predbežnú finančnú kontrolu a odoslanie objednávky dodávateľovi. Aplikácia môže byť integrovaná s ERP systémom.

Viac informácií

Manažment zmlúv

Komplexná elektronická evidencia, tvorba, spracovanie a správa všetkých typov zmlúv a dodatkov.
Umožňuje elektronizáciu procesu tvorby nových zmlúv a dodatkov na základe preddefinovaných šablón podľa typu zmluvy zahŕňajúc možnosť ich pripomienkovania, schvaľovania a publikovania. Ponúka možnosť vytvorenia centrálneho úložiska (registra) zmlúv a podporuje integráciu na ERP systém.

Viac informácií

Dokumentácia ISO

Automatizovaná správa dokumentácie systému manažmentu kvality počas celého životného cyklu.
Zabezpečuje podporu, tvorbu, evidenciu, spracovanie a údržbu dokumentov. Zároveň podporuje procesy vytvorené pre riešenie nezhôd, nápravných a preventívnych opatrení.

Viac informácií

Evidencia objektov

Komplexná evidencia objektov – nehnuteľností, vo vlastníctve organizácie.
Okrem základných údajov o nehnuteľnosti zhromažďuje údaje aj o kapacite, hierarchických vzťahoch, grafických údajoch, ekonomických, majetkových, účtovných, finančných a personálnych informáciách a súvisiacich dokumentoch.

Viac informácií

Jednotný obeh dokumentov

Tvorba, uchovávanie a procesné spracovanie veľkého množstva dokumentov.
Umožňuje definovať jedno alebo viacúrovňovú klasifikáciu rôznych typov dokumentov, šablón a špecifických metadát charakteristických pre jednotlivé typy dokumentácie.

Viac informácií

Žiadanky

Evidencia, tvorba a spracovanie žiadaniek.
Podporuje elektronické spracovanie (založenie, schválenie, avízo) žiadanky na prepravu a jej centrálnu evidenciu. Poskytuje informácie o počte žiadaniek za určité obdobie ako aj o jednotlivých žiadankách v reálnom čase.

Viac informácií

Materiály na pripomienkovanie

Elektronický obeh materiálov na pripomienkovanie, vytváranie, odsúhlasovanie, schvaľovanie a modifikáciu.
Podporuje procesné riadenie organizácie a sprehľadňuje manipuláciu s rôznymi materiálmi podliehajúcimi pripomienkovaniu.

Viac informácií

Dovolenky, priepustky

Evidencia, tvorba a procesné spracovanie žiadostí o dovolenku.
Podporuje procesné riadenie organizácie, urýchľuje a sprehľadňuje manipuláciu s dovolenkovými lístkami a zároveň zohľadňuje hierarchické organizačné členene a schvaľovacie postupy v organizácii.

Viac informácií

Máte záujem
o konkrétnu ponuku?

Máte záujem o ukážku riešenia alebo jeho funkčnosti?
Chceli by ste sa dozvedieť viac o možnostiach reflektujúcich potreby Vašej spoločnosti? Neváhajte nás kontaktovať!

+421 220 838 555

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.