eGov-Suite

Registratúra

Home » Registratúra » eGov-Suite

Elektronické spracovanie spisov, záznamov, dokumentov a pracovných postupov.

eGov-Suite zrýchľuje, zefektívňuje a sprehľadňuje procesy spojené s automatizovanou správou registratúry. Je určený pre centrálne štátne a regionálne orgány, ako aj pre súkromný sektor.

Spĺňa medzinárodné normy a štandardy akými sú DOMEA v Nemecku, ELAK v Rakúsku, GEVER vo Švajčiarsku a TNA vo Veľkej Británii. Ako prvý produkt v Slovenskej republike získal certifikát Ministerstva vnútra SR o zhode so štandardmi pre elektronické informačné systémy na správu registratúry definované vo výnose č. 525/2011.

eGov-Suite je technologicky založený na produkte Folio. Vďaka vysokej škálovateľnosti je možné ho rýchlo a efektívne nasadzovať v organizáciách rôznej veľkosti, od menších až po veľké inštalácie s tisíckami používateľov, zložitou organizačnou štruktúrou, pracovnými postupmi a miliónmi dokumentov.

Hlavné funkcie systému:

Manažment dokumentov

Slúži na elektronickú evidenciu, vytváranie a spracovanie dokumentov rôznych typov počas ich celého životného cyklu. Obsahuje nástroje na riadenie prístupových práv, ochranné značky, zastupovanie, audity, prácu s dokumentmi, verziovanie, anotácie, finalizáciu a vyhľadávanie.

Neformálna spolupráca (kolaborácia)

Umožňuje zriadiť špeciálnu pracovnú oblasť pre neformálnu výmenu informácií a neformálne odsúhlasovanie bez toho, aby používatelia museli používať iné nástroje.

Riadenie procesov

Zabezpečuje optimálne a efektívne vykonávanie procesov s možnosťou ich individuálneho nastavenia. Poskytuje nástroje ako zásobník práce, pracovné kroky, preddefinované procesy s pevnou štruktúrou, ad-hoc procesy, paralelné aktivity, termíny a e-mailovú notifikáciu.

Spracovanie spisov a záznamov

Poskytuje flexibilnú platformu pre modernú správu spisov, záznamov a dokumentov s plnou elektronickou podporou všetkých procesných úkonov. Umožňuje evidenciu doručených záznamov, prípravu odoslaných záznamov, vnútornú korešpondenciu, prácu s mnohými typmi súborov, podporu pre celý životný cyklus spisu, prehľadné zobrazenie, prístupové práva, dokladovateľnosť a procesné spracovanie.

On-line a off-line režim

Umožňuje pristupovať k systému prostredníctvom internetu aj mimo vlastnej organizácie. Niektoré nástroje na spracovanie dokumentov možno používať aj bez pripojenia na internet.

On-line služby

Podporuje transakčne orientované on-line služby pre moderný eGovernment, ktoré možno ponúkať z jedného centrálneho miesta.

Platforma pre odborné aplikácie

Poskytuje platformu pre vývoj nových aplikácií a otvorené štandardizované rozhrania na pripojenie existujúcich aplikácií.

Archivácia

Pri archivácii využíva bezpečné postupy. Archivované informácie sú vyhľadateľné, rekonštruovateľné, nezmeniteľné a zabezpečené proti sfalšovaniu.

Vyhľadávanie

Dokáže jednoducho a efektívne vyhľadávať objekty podľa ľubovoľných atribútov, resp. ich kombinácií, a to pri zohľadnení prístupových práv používateľa.

Mobilné aplikácie

Umožňuje používateľom prístup prostredníctvom mobilných zariadení, ako sú tablety a mobily, pričom podporuje operačné systémy Android, iOS aj Windows.

Mandantové riešenie

Umožňuje implementáciu rozsiahlych systémov s viacerými samostatnými organizáciami v jednej inštalácii.

Nástroje pre správcu

Obsahuje nástroje pre odbornú správu registratúry, čiže pre pracovníkov na pozíciách správca registratúry a správca príručnej registratúry.