Spracovanie doručených faktúr

Malé firmy

Home » iRegistratúra » Spracovanie doručených faktúr

Podpora a plné elektronické spracovanie celého životného cyklu došlých faktúr.

Plné elektronické spracovanie prijatých faktúr počas celého ich životného cyklu – od ich registrácie cez formálne a vecné overenie, schválenie až po platbu významne prispieva k zefektívneniu všetkých pridružených procesov súvisiacich s manažmentom prijatých faktúr.

  • evidencia faktúr v elektronickej podobe (skenovanie papierových faktúr)
  • elektronická faktúra doručená e-mailom vrátane ľubovoľného počtu príloh
  • správa elektronického obehu faktúr
  • možnosť definovať špecifické spracovanie pre rôzne typy faktúr
  • prideľovanie pracovných úloh používateľom podľa definovaného postupu spracovania
  • sledovanie spracovania prijatej faktúry
  • oznámenie o prekročení stanovených lehôt na spracovanie