Spracovanie požiadaviek do objednávok

Malé firmy

Home » iRegistratúra » Spracovanie požiadaviek do objednávok

Efektívny manažment požiadaviek a postupov obstarávania tovaru, prác a služieb.

Služba uľahčuje požiadavky na procesy zadávania zákaziek na tovar, stavebné práce a služby (POBJ) založené na dôslednom uplatňovaní procesného riadenia a maximálnej možnej automatizácii celého procesu spracovania.

Výrazne zvyšuje efektivitu a transparentnosť nakladania s prostriedkami klientov a zaisťuje plynulý obeh a zrýchlenie procesu spracovania POBJ, eliminuje časové straty a riziko straty dokumentov a zaručuje jednotné spracovanie POBJ v rámci celej organizácie.